Hall Of Fame: I Podii dei Soci

Socio
Podii CIGPL2001
11
Podii CIGPL2002
56
Podii CIGPL2003
42
Podii CIGPL2004
24
Podii CIGPL2005
15
G2-Kyalami-2
G2-Monaco-2
G2-Zandvoort-3
 
-
 
 
 
       
-
 
-
 
 
 
G3-Monaco-3
G3-Silverstone-2
G2-Monza-2
G2-Clermont Ferrand-1
1
coppa.gif (1194 byte)
 
 
ADX.GIF (2781 byte)
-
 
G5-Watkins Glen-3
G5-Osterreichring-1
G5-Snetterton-2
G4-Monaco-2
1
coppa.gif (1194 byte)
 
 
       
G3-Nurburgring-3
 
G4-Rouen-2
G4-Zandvoort-3
 
 
 
       
-
 
-
 
-
 
-
 
G3-Rouen-3°
G3-Monza-3
 
 
-
 
G4-Watkins Glen-3
G4-Nurburgring-3
G4-Osterreichring-3
G4-Silverstone-2
G3-Monaco-3
G3-Rouen-2
G2-Monza-2
 
G2-Spa-3
G2-Silverstone-3
G2-Mexico City-1
1
       
-
 
G8-Snetterton-3
G8-Silverston-3
G6-Monaco-3
G6-Rouen-3
G6-Zandvoort-2
G5-Keimola-1
1
G2-Kyalami-2
G2-Brands Hatch-3°
G2-Spa-2°
 
G2-Monaco-2
G2-Spa-2°
     
G1-Monza-3
G2-LeMans Bugatti-1
G2-Spa-2
G3-Zandvoort-1
G3-Monaco-2
2
GQ6-Spa-1
GQ6-Goodwood-1
GQ1-Kyalami-1
GQ1-Imola-2
3
 
 
       
-
 
-
 
G4-Kyalami-3
G4-Monaco-2
 
G4-Silverstone-3
     
-
 
 
 
G4-Zandvoort-3
G4-Silverstone-2
 
G5-Silverstone-1
G4-Monza-3°
G4-Watkins Glen-1
2
   
-
 
G4-Goodwood-2
G3-Nurburgring-2
G3-Osterreichring-3
G3-Monaco-2
G3-Rouen-1
G3-Zandvoort-1
G2-Mosport-2
G2-Keimola-2
 2
G2-Kyalami-1
G2-Brands Hatch-2
G2-Monaco-2
G2-Watkins Glen-2
G2-Mexico City-3
 1
G1-Clermont Ferrand-3
 
G1-Eastlondon-2
G1-Rouen-2
 
-
 
-
 
G6-Silverstone-3
G6-Mexico City-2
 
G4-East London-3
G4-Monza-1
G4-Mexico City-1
2
G4-Snetterton-3°
G4-Silverstone-3
G4-Eastlondon-3°
 
-
 
GQ1-Goodwood-1
GQ1-Imola-1
G1-Mexico-2
G1-Rouen-3
G1-Monza-1
G1-Keimola-2
3
G1-Kyalami-1
G1-Monaco-2
G1-Zandvoort-1
G1-Nurburgring-2
2
       
-
 
G7-Mosport-2
G7-Monza-1
G7-Keimola-2
1
coppa.gif (1194 byte)
G2-Silverstone-2
G2-Nurburgring-1
1
coppa.gif (1194 byte)
       
               
G2-Spa-3
G2-Silverstone-3
G2-Zandvoort-3
 
       
G1-Kyalami-3
G1-Brands Hatch-2
G1-Monaco-3
G1-Spa-2
G1-Rouen-2
G1-Monza-2
G1-Watkins Glen-1
1
coppa.gif (1194 byte)
G1-Monaco-2
G1-Silverstone-1
G1-Zandvoort-1
G1-East London-1

G1-Watkins Glen-1
G1-Mexico City-1
5
coppa.gif (1194 byte)
G1-Snetterton-1°
G1-Silverstone-2
G1-Oulton Park-3
 
1
coppa.gif (1194 byte)
DD.GIF (2713 byte)
G1-Monaco-3
G1-Nurburgring-3
G1-Mosport-3
 
GQ4-Spa-3
GQ4-Goodwood-2
G2-Watkins Glen-1
1
coppa.gif (1194 byte)
G6-Spa-1
G5-Silverstone-2
G5-Nurburgring-1
G5-Mosport-1
3
coppa.gif (1194 byte)
       
-
 
-
 
 
G3-Kyalami-1
G3-Brands Hatch-2
G1-Rouen-3
G1-Silverstone-2
1
coppa.gif (1194 byte)
G2-Nurburgring-3
     
-
 
-
 
G6-Monza-2
G6-Watkins Glen-2
G6-Mexico City-3
         
G3-Mexico-1
G3-Monza-3
G4-Silverstone-1
G4-LeMans Bugatti-2
2
GQ6-Kyalami-3
G3-Osterreichring-1
G3-Snetterton-2
G3-Silverstone-2
G2-Mosport-3
1
coppa.gif (1194 byte)
G3-Nurburgring-1
G3-Mosport-1
G2-Mexico City-2
2
coppa.gif (1194 byte)
G2-Zandvoort-2°
G2-Nurburgring-1
1
coppa.gif (1194 byte)
G2-Snetterton-2°
G2-Silverstone-2
G2-Rouen-3°
G2-Oulton Park-1
1
coppa.gif (1194 byte)
-
 
G8-Nurburgring-3
G7-Osterreichring-1
G7-Silverstone-2
G5-Monaco-2
G5-Zandvoort-2
G4-Mosport-2
G4-Monza-2
1
coppa.gif (1194 byte)
G2-Rouen-1
G2-Monza-3
G2-Watkins Glen-2
1
coppa.gif (1194 byte)
G2-Nurburgring-2
 
G2-Eastlondon-3
G2-Zandvoort-1
G2-Monza-2°
1
coppa.gif (1194 byte)
-
 
G6-Mexico-1
G6-Watkins Glen-2
G6-Nurburgring-1
G5-Osterreichring-3
G5-Snetterton-1
G5-Silverstone-1
G4-Monaco-1
G4-Rouen-1
G4-Zandvoort-1
G3-Mosport-1
G3-Keimola-1
9
G1-Silverstone-3
 
G1-Silverstone-3
G1-East London-2
G1-Nurburgring-1
G1-Watkins Glen-2
G1-Mexico City-3°
1
coppa.gif (1194 byte)
   
GA.gif (2774 byte)
-
 
G6-Mosport-3
 
 
 
G5-Watkins Glen -3
     
Ga8.GIF (2658 byte)
-
 
G6-Nurburgring-3
 
 
 
       
G2-Nurburgring-2
G2-Monza-2
G2-Mexico-2
G3-Monaco-1
G3-Rouen-1
G3-LeMans Bugatti-1
G3-Spa-2
3
GQ5-Goodwood-3
GQ6-Kyalami-2
G2-Mexico-3
G2-Nurburgring-2
G1-Mosport-2
 
 
 
       
-
 
-
 
G6-Kyalami-1
G6-Brands Hatch-1
G6-Monaco-1
G5-Spa-1
G5-Rouen-2
G5-Monza-1
G5-Watkins Glen-1
G5-Mexico City-1
 
7
   
G2-Nurburgring-3
 
-
 
G8-Nurburgring-1
G7-Snetterton-1
G7-Silverstone-1
G5-Monaco-1
G5-Rouen-1
G5-Zandvoort-1
G4-Mosport-1
G4-Monza-1
G4-Keimola-1
9
G5-Kyalami-1
G5-Brands Hatch-1
G1-Zandvoort-3
G1-Rouen-1
G1-Mosport-2
G1-Monza-3
G1-Watkins Glen-2
G1-Mexico City-3
3
G1-Monaco-1
G1-Spa-2
1
G3-Snetterton-1
G3-Spa-1
G3-Silverstone-1
G1-Rouen-1
4
-
 
G7-Monaco-1
G7-Rouen-1
G7-Zandvoort-1
G6-Monza-1
4
 
 
   
G1-Rouen-3
G1-Oulton Park-2
 
-
 
GQ2-Goodwood-2
GQ7-Imola-2
G1-Nurburgring-2
G1-Zandvoort-3
 
G1-Spa-3
G1-Nurburgring-3
G1-Mosport-3
G1-Watkins Glen-3
 
G1-Nurburgring-2
G1-Monza-3
G1-Watkins Glen-3
 
 
 
G2-LeMans Bugatti-3
G2-Mexico-3
 
GQ2-Goodwood-3
 
G2-Kyalami-3
 
       
G2-Spa-3
G2-Rouen-2
G2-Silverstone-2
G2-Nurburgring-1
G1-Mexico-2
1
coppa.gif (1194 byte)
G5-Mexico-1
G5-Nurburgring-1
G4-Silverstone-3
G4-Osterreichring-2
G4-Snetterton-1
G3-Rouen-3
G3-Zanvoort-2
G2-Mosport-1
4
coppa.gif (1194 byte)
G2-Zandvoort-1
G2-Spa-1
G2-Rouen-3
2
coppa.gif (1194 byte)
G1-Clermont Ferrand-2
 
G4-Spa-1
G4-Rouen-1
G4-Nurburgring-1
 
3
coppa.gif (1194 byte)
-
 
G6-Mexico-2
G6-Watkins Glen-1
1
coppa.gif (1194 byte)
 
 
       
m_gd.gif (2625 byte)
-
 
-
 
G3-Spa-3
 

 

 

 

 
-
 
G3-Mexico-2
G3-Watkins Glen-3
G2-Osterreichring-2
G2-Snetterton-1
1
coppa.gif (1194 byte)
G2-Silverstone-1
G1-Mexico City-2
1
coppa.gif (1194 byte)
G1-East London-3
G1-Nurburgring-3
G1-Clermont Ferrand-1
1
coppa.gif (1194 byte)
 
 
-
 
-
 
G4-Silverstone-1
G4-Mosport-2
G3-Monza-3
G3-Watkins Glen-1
G3-Mexico City-1
3
coppa.gif (1194 byte)
G2-Silverstone-3
G2-Monza-3
G2-Mexico City-1
1
coppa.gif (1194 byte)
G1-Snetterton-3
G1-Spa-1
G1-Silverstone-3
G1-East London-3
G1-Zandvoort-3
G1-Monza-2°
1
coppa.gif (1194 byte)
-
 
-
 
-
 
G3-Nurburgring-1
G3-Mexico City-1
2
coppa.gif (1194 byte)
G3-Snetterton-2
G3-Zandvoort-3
 
-
 
-
 
G4-Nurburgring-3
G4-Watkins Glen-2
G4-Mexico City-1
1
coppa.gif (1194 byte)
G5-Silverstone-2
G5-Watkins Glen-2
G5-Clermont Ferrand-1
1
coppa.gif (1194 byte)
 
 
-
 
-
 
G6-Silverstone-1
G6-Mosport-3
1
coppa.gif (1194 byte)
G2-Spa-1
1
coppa.gif (1194 byte)
   
-
 
-
 
G4-Spa-1
G4-Rouen-1
G3-Mosport-3
G3-Watkins Glen-2
2
coppa.gif (1194 byte)
G6-Monaco-1
G6-Spa-1
G6-Silverstone-1
G3-Zandvoort-2
G3-East London-3

G3-Monza-2
G3-Mexico City-2
G3-Clermont Ferrand-2
3
coppa.gif (1194 byte)
G2-Nurburgring-2
G2-
Zandvoort-2
 
-
 
-
 
G6-Monza-1
1
coppa.gif (1194 byte)
       
N.GIF (2722 byte)
G5-Watkins Glen-3
 
G5-Nurburgring-2
G4-Rouen-3
G4-Keimola-3
 
 
 
G3-Spa-2
G3-Clermont Ferrand-3
 
G2-Spa-2
 
N1.GIF (2788 byte)
-
 
G3-Mexico-1
G3-Nurburgring-1
2
 
 
       
 
 
 
 
 
 
G5-Monaco-2
G5-Spa-2
G5-Silverstone-3
G4-Nurburgring-3
G4-Mexico City-2
G4-Clermont Ferrand-1°
1
coppa.gif (1194 byte)
G3-Oulton Park-2
 
 
 
 
 
G6-Nurburgring-2
G6-Mosport-1
1
coppa.gif (1194 byte)
G4-Zandvoort-2
G4-East London-2
G4-Nurburgring-2
G2-Watkins Glen-3
 
G2-Snetterton-3
G2-Silverstone-1
G2-Eastlondon-1
G2-Rouen-1
G2-Nurburgring-1
4
coppa.gif (1194 byte)
PT.GIF (2808 byte)
-
 
G4-Snetterton-3
G3-Keimola-3
 
 
 
       
-
 
G8-Snetterton-1
G6-Monaco-1
G6-Rouen-1
G6-Zandvoort-1
G5-Mosport-1
G5-Monza-2
 
5
coppa.gif (1194 byte)
G1-Monaco-1
1
coppa.gif (1194 byte)
       
RT.gif (3006 byte)
-
 
G8-Watkins Glen-1
G6-Keimola-2
1
coppa.gif (1194 byte)
G4-Monza-3
 
       
G3-Watkins Glen-2
G4-Mosport-1
G4-Rouen-3
G4-Nurburgring-3
1
-
 
 
 
       
G4-LeMans Bugatti-1
G4-Nurburgring-2
1
GQ2-Spa-3
 
 
 
       
-
 
G6-Osterreichring-3
G6-Silverstone-3
G5-Zandvoort-3
G5-Keimola-3
 
G2-Nurburgring-2
G2-Mosport-3
 
G2-Clermont Ferrand-2
     
 
 
 
 
G3-Silverstone-2
G3-Mosport-2
G3-Monza-1
G3-Mexico City-2
1
coppa.gif (1194 byte)
       
Tk.gif (2679 byte)
-
 
G7-Silverstone-2
G7-Mosport-1
1
coppa.gif (1194 byte)
 
 
       
-
 
GQ5-Spa-3
G3-Watkins Glen-2
G3-Osterreichring-2
G3-Snetterton-3
G2-Monaco-1
1
coppa.gif (1194 byte)
G1-Brands Hatch-3
G1-Zandvoort-2
 
       
z.gif (2571 byte)
-
 
 
-
 
 
G4-Kyalami-1
G4-Monaco-1
G3-Zandvoort-1
G3-Spa-1
4
       
G3-Zandvoort-3
G3-Monza-1
G3-Mexico-3
G3-Mosport-2
1
coppa.gif (1194 byte)
G4-Mexico-1
G4-Watkins Glen-1
G4-Nurburgring-2
G3-Snetterton-1
G3-Silverstone-1
G2-Monaco-2
G2-Rouen-3
4
coppa.gif (1194 byte)
G5-Kyalami-2
G5-Brands Hatch-2
G5-Monaco-1
1
G5-Monaco-1
1